Ga naar de inhoud

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.dokdrie.be, alsmede de diensten die dok drie d.m.v. deze of andere kanalen aanbiedt, en op alle personen die daarvan gebruikmaken.

Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy.

dok drie als verwerkingsverantwoordelijke

Het adres van onze website is: http://www.dokdrie.be.

Welke gegevens worden er verzamelt en verwerkt?

dok drie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het gaat zowel om de persoonsgegevens van de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de persoonsgegevens van potentiële werknemers. Het gaat eveneens om gegevens die (potentiële) werknemers van klanten verstrekken aan dok drie in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met haar klanten. Ten slotte worden ook persoonsgegevens verwerkt van personen die het contactformulier op deze website invullen en/of zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Het gaat om volgende persoonsgegevens:

 • Identiteitsgegevens (naam, e-mailadres, gsm-nummer, beroep, werkgever);
 • Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, adres…);
 • Gegevens met betrekking tot het academische curriculum (in kader van een sollicitatie);
 • Gegevens ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met klanten van dok drie;
 • Klachten of verzoeken die u tot ons richt.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om:

 • Onze klanten van dienst te kunnen zijn en bijvoorbeeld een antwoord te kunnen geven op hun vragen, facturen te kunnen verzenden, communicatie te hebben omtrent de diensten, etc.
 • Om onze website te verbeteren;
 • Onze klantenrelatie te kunnen onderhouden en verbeteren door middel van het versturen van nieuwsbrieven;
 • Contacten te kunnen onderhouden met potentiële klanten;
 • Nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven;
 • Samenwerkingen te kunnen aangaan met externe partners.

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

 • De overeenkomst tussen Dok drie en haar klanten voor het verstrekken van diensten en het gerechtvaardigd belang van Dok drie bij de effectieve levering van deze diensten;
 • De toestemming van de persoon;
 • De wettelijke verplichting van dok drie om bepaalde gegevens bij te houden. Indien een klant vertrekt bij dok drie bvba worden deze gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Daarna verwijderen we deze volledig uit onze database.

dok drie als verwerker

dok drie kan ook persoonsgegevens verwerken voor derden.

dok drie is dienstverlener ten opzichte van haar klanten. dok drie is dan verwerker van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die als klant aan dok drie worden toevertrouwt om er in opdracht van de opdrachtgever een verwerking mee te doen, worden uitsluitend gebruikt voor de duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet. Ons personeel respecteert de privacy van de bedrijven waar zij aan de slag gaan. Alle financiële en andere persoonsgegevens worden in alle discretie behandeld en in geen geval gedeeld met derden.

Beveiliging persoonsgegevens

dok drie treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

In geen geval kan Dok drie aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. Dok drie doet weliswaar alles wat nodig is om de goede werking van de website te garanderen. Bepaalde elementen van de website vereisen daarom het gebruik van cookies.

Privacy rechten

U hebt het recht om:

 1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
 2. onjuiste gegevens te doen verbeteren.
 3. in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
 4. de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
 5. de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 6. bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

Klachten

U heeft steeds het recht zich voor klachten met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens te wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00 / Fax. 02/274.48.35 / E-mail. contact@apd-gba.be

Bijkomende informatie

Voor meer informatie of voor vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door dok drie kan u ons steeds contacteren per e-mail op info@dokdrie.be, of telefonisch op nummer +32 494 14 80 51.

dok drie is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Kanterstraat 74, 8940 Wervik België, met ondernemingsnummer 1000.889.154

Wijzigingen van dit privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.